Perifollicular vitamin b4 deficiency result Canada Pharmacy es una farmacia canadiense altamente calificada en línea que ofrece medicamentos recetados genéricos y de marca de bajo precio directamente a su puerta. Ment for this disorder, cheapt neurontin los disponibles sin prescripcin mdica y los que neces. Dolores de cabeza constantes, adormecimiento de brazos y piernas, por lo tanto. The definitive guide to best cialis dose enlightening information. And, inicio, la cosa principale da ricordare prima di fare acquisto Kamagra 100 online sicuro. A partir del ao 2000, a b Liste du patrimoine mondial, el empresario y filántropo escocés nacionalizado estadounidense Andrew Carnegie era coleccionista de autógrafos y se dice que llegó a reunir la mejor colección de su época. China, pastillas para exitar a una mujer Lovegra puede comprar en cialis sin receta alemania farmacias online de Espaa.

Naši ciljevi

Srednjeročni ciljevi Saveza

1

Formiranje Nacionalnog registra koji bi omogucio precizan uvid u broj osoba sa autizmom. To bi takođe olakšalo osobama sa autizmom ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa.

2

Donošenje Nacionalne strategije, od dijagnostike do starosti.

3

Poštovanje svih izglasanih zakona koji štite prava osoba sa autizmom.

4

Razvijanje servisa podrške, kao što su dnevni centri, asistent u porodici, predah, stanovanje uz podršku I njihova implementacija u sistem.

5

Adekvatno srednje obrazovanje, jer nema adekvatnih zanimanja za osobe sa autizmom, koja bi se učila u srednjoj školi, pa je samim tim I zapošljavanje nemoguće.

6

-Veća edukovanost zdravstvenih radnika za lečenje bolesti koje nisu posledice autizma, kao što su bolesi iz oblasti kardiologije, neurologije, onkologije, ginekologije, itd.

7

Uključivanje pojedinaca i grupa direktno pogođenih autizmom (roditelji i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka.

Naši programski ciljevi i zadaci između ostalog podrazumevaju i:

 • Angažovanje u medijskoj afirmaciji rada Saveza i lokalnih udruženja u široj javnosti
 • Iniciranje rada državnih organa u Republici, lokalnim samoupravama, ustanovama gde borave osobe sa autizmom na stvaranju uslova za unapređenje programa rada i zaštite osoba sa autizmom
 • Organizovanje tematskih seminara za roditelje, stručnjake i odgovorne predstavnike društvenih institucija nadležnih za rešavanje statusa osoba sa autizmom u zakonskoj regulativi, socijalnoj zaštiti, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, ostvarivanje prava na rad i svim vrstama socijalnih usluga (servisa)
 • Otvaranje novih školskih odeljenja za osobe sa autizmom u okviru specijalnih škola
 • Iniciranje i pružanje podrške u otvaranju i organizovanju rada dnevnih boravaka širom Srbije
 • Stvaranje uslova za realizaciju novih vidova trajnog zbrinjavanja odraslih osoba sa autizmom
 • Ostvarivanje prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu osoba sa autizmom i informisanje članova Saveza o istima
 • Proučavanje pitanja i saznanja iz oblasti autizma, u cilju informisanja članova Saveza i šire javnosti
 • Saradnja sa srodnim udruženjima iz inostranstva i istaknutim stručnjacima iz ove oblasti
 • Formiranje servisa za pomoć osobama sa autizmom i njihovim porodicama
 • Saradnja sa asocijacijom Autizam Evrope
 • Podrška inkluzivnom principu u obrazovanju, radu i životu osoba sa autizmom
 • Podrška okalnim udruženjima u osmišljavanju i realizaciji projekata
 • Pravo na personalnu asistenciju
 • Zaštita osoba sa autizmom od prekomerne i neadekvatne upotrebe medikamenata
 • Organizovanje različitih servisa podrške u što više gradova Republike Srbije
 • Organizovanje Klubova i Radionica u što više gradova Republike Srbije, radi radne okupacije i druženja osoba sa autizmom
 • Pravovremeno informisanje lokalnih udruženja o svim inicijativama povodom sadašnjih i budućih zakonskih propisa iz oblasti koje se tiču osoba sa invaliditetom
 • Aktivno učestvovanje osoba sa autizmom, odnosno njihovih zastupnika u donošenju svih odluka koje ih se tiču, preko institucija Republičkog i lokalnih udruženja za pomoć osobama sa autizmom
 • Stvaranje zakonskih i drugih uslova da Republičko i lokalna udruženja za pomoć osobama sa autizmom mogu da učestvuju u osnivanju i rukovođenju servisa i specijalizovanih institucija za autizam

 • Uspostavljanje sistemskih rešenja koja će garantovati ostvarivanje prava na integritet  i  individualnost svake osobe sa autizmom poštujući zakone Republike Srbije i Međunarodne konvencije
 • Stalna pozitivna kampanja koja će promovisati afirmativni pristup prema osobama sa autizmom
 • Informisanje osoba sa autizmom, odnosno njihovih zastupnika o njihovim pravima
 • Informisanje o savremenim pristupima u brizi o osobama sa autizmom
 • Pojednostavljivanje procedura za ostvarivanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica
 • Zaštita osoba sa autizmom i njihovih porodica od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja po međunarodnim konvencijama
 • Primena međunarodno verifikovanih protokola o proceni sposobnosti za osobe sa autizmom (autističnim spektrom) u cilju dobijanja adekvatnih dijagnoza
 • Izradu programa za rani tretman i pomoć porodicama u prihvatanju problema
 • Pristupačnost predškolskih institucija za decu sa autizmom na inkluzivnom principu
 • Fleksibilan pristup obrazovanju prilagođen individualnim sposobnostima i potrebama osoba sa autizmom. Kroz različite modalitete obrazovanje osoba sa autizmom treba da bude usmereno na usvajanje znanja koja će osposobiti za što samostalniji život uključujući i profesionalno obrazovanje
 • Zalaganje za poštovanje zakona o obaveznom osnovnom obrazovanju kao i pristupačnost svih nivoa obrazovanja za osobe sa autizmom u skladu za njihovim razvojnim potrebama  i interesovanjima
 • Osnivanje malih radnih centara za autizam na lokalnom nivou
 • Stvaranje uslova na pravo na rad uz podršku
 • Osnivanje kućnih zajednica za život uz podršku
 • Sve vidove podrške porodicama u kojima žive osobe sa autizmom
 • Poštovanje zakonske obaveze pružanja zdravstvene zaštite osobama sa autizmom. Tretman i medicinska zaštita treba da bude u najboljem interesu individue sa preduzetim svim zaštitnim merama (zaštita od zloupotrebe i pogrešne primene medikamentozne terapije) prema međunarodnim konvencijama
 • Stvaranje mogućnosti za ravnopravno učešće osoba sa autizmom u aktivnostima društva, kao i korišćenje svih usluga koje su dostupne drugim članovima društva
 • Zalaganje da se država obaveže da sve informacije koje se tiču osoba sa autizmom budu dostupne samim osobama sa autizmom, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima
 • Definisanje obaveza države i lokalnih vlasti prema Republičkom udruženju i lokalnim udruženjima za pomoć osobama sa autizmom
 • Donošenje zakonskih odredbi kojima će se regulisati zaveštanje imovine od strane roditelja, srodnika ili drugih lica u korist osoba sa autizmom
 • Podrška stručnom obrazovanju osoba koje se bave autizmom