Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje  tekstualne, grafičke, foto, video i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta autizam.org.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Saveza AUTIZAM SRBIJA. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Saveza AUTIZAM SRBIJA i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta www.autizam.org.rs ” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.