Stop diskriminaciji

Autizam Srbija Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Ciljevi nacionalne strategije

Ciljevi nacionalne strategije su:

 • uspostavljanje sistemskih rešenja koja će garantovati ostvarivanje prava na integritet  i  individualnost svake osobe sa autizmom poštujući zakone Republike Srbije i Međunarodne konvencije
 • stalna pozitivna kampanja koja će promovisati afirmativni pristup prema osobama sa autizmom
 • informisanje osoba sa autizmom, odnosno njihovih zastupnika o njihovim pravima
 • informisanje o savremenim pristupima u brizi o osobama sa autizmom
 • pojednostavljivanje procedura za ostvarivanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica
 • zaštita osoba sa autizmom i njihovih porodica od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja po međunarodnim konvencijama
 • primena međunarodno verifikovanih protokola o proceni sposobnosti za osobe sa autizmom (autističnim spektrom) u cilju dobijanja adekvatnih dijagnoza
 • izradu programa za rani tretman i pomoć porodicama u prihvatanju problema
 • pristupačnost predškolskih institucija za decu sa autizmom na inkluzivnom principu
 • fleksibilan pristup obrazovanju prilagođen individualnim sposobnostima i potrebama osoba sa autizmom. Kroz različite modalitete obrazovanje osoba sa autizmom treba da bude usmereno na usvajanje znanja koja će osposobiti za što samostalniji život uključujući i profesionalno obrazovanje
 • zalaganje za poštovanje zakona o obaveznom osnovnom obrazovanju kao i pristupačnost svih nivoa obrazovanja za osobe sa autizmom u skladu za njihovim razvojnim potrebama  i interesovanjima
 • osnivanje malih radnih centara za autizam na lokalnom nivou
 • stvaranje uslova na pravo na rad uz podršku
 • osnivanje kućnih zajednica za život uz podršku
 • sve vidove podrške porodicama u kojima žive osobe sa autizmom
 • poštovanje zakonske obaveze pružanja zdravstvene zaštite osobama sa autizmom. Tretman i medicinska zaštita treba da bude u najboljem interesu individue sa preduzetim svim zaštitnim merama (zaštita od zloupotrebe i pogrešne primene medikamentozne terapije) prema međunarodnim konvencijama
 • stvaranje mogućnosti za ravnopravno učešće osoba sa autizmom u aktivnostima društva, kao i korišćenje svih usluga koje su dostupne drugim članovima društva
 • definisanje obaveza države i lokalnih vlasti prema Republičkom udruženju i lokalnim udruženjima za pomoć osobama sa autizmom
 • aktivno učestvovanje osoba sa autizmom, odnosno njihovih zastupnika u donošenju svih odluka koje ih se tiču, preko institucija Republičkog i lokalnih udruženja za pomoć osobama sa autizmom
 • stvaranje zakonskih i drugih uslova da Republičko i lokalna udruženja za pomoć osobama sa autizmom mogu da učestvuju u osnivanju i rukovođenju servisa i specijalizovanih institucija za autizam
 • zalaganje da se država obaveže da sve informacije koje se tiču osoba sa autizmom budu dostupne samim osobama sa autizmom, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima
 • donošenje zakonskih odredbi kojima će se regulisati zaveštanje imovine od strane roditelja, srodnika ili drugih lica u korist osoba sa autizmom
 • podrška stručnom obrazovanju osoba koje se bave autizmom
 • organizovanje TEACCH seminara

Promena veličine teksta

 • A  A  A  A  A  
«
»

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Štampanje stranice

Printanje stranice

Translate:

EnglishSerbian

Arhiva

 HomeMapa sajtaPristupačnost sajtaPojednostavljena verzija sajtaO udruženjuKontakt