Stop diskriminaciji

Autizam Srbija Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Aktuelnosti

  “Podrška u učenju deci sa poteškoćama u razvoju”

Republičko udruženje Srbije  za pomoć osobama sa autizmom je dobilo autorska prava od Nacionalnog udruženja za autizam iz Engleske, za štampanje knjige  na srpskom jeziku, pod nazivom   “Podrška u učenju deci sa poteškoćama u razvoju”- Praktičan vodič za roditelje i osoblje u redovnim školama i vrtićima
Za više iformacija možete se javiti u udruženje.

U  partnerstvu sa organizacijom Autism Speaks,odštampane su sledeće brošure na srpskom jeziku:

Vodič za roditelje dece sa autizmom
Uputstva za šišanje
Trening upotrebe toaleta
Iz ugla braće i sestara
Primenjena bihejvioralna analiza
Uvod u bihejvioralni zdravstveni tretman
Autizam i lekovi
Pubertet i deca sa autizmom
Brošura za škole
Brošura za agresivna i problematična ponašanja
Prelazak u više razrede osnovne škole
Prelazak iz jednog vrtića u drugi

Zahvaljujemo se donatorima koji su omogućili štampanje ovih brošura:

Ujedinjene Nacije u Srbiji
Fondacija Nj.K.V.  Princeze Katarine
Delta Fondacija

СТОМАТОЛОШКА НЕГА ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА ИЗ АУТИСТИЧНОГ СПЕКТРА

Аутор : Урош Јосић, Јелена Богојевић
Ментор: Доц. др Ивана Радовић
Клиника за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

Увод: Поремећаји аутистичног спектра одликују се смањеном социјалном интеракцијом, потешкоћама у комуникацији, ограниченим интересовањем и понављајућим, стереотипним понашањем. Наведене особине представљају потенцијалну препреку током одржавања оралне хигијене и посета стоматологу.
Циљ: Утврдити разлике између деце са дијагнозом поремећаја аутистичног спектра и контролне групе неуротипичних вршњака са аспекта одржавања оралне хигијене и посета стоматологу.
Материјал и метод: Упитник од 55 питања дистрибуиран је на Клиници за дечју и превентивну стоматологију у Београду. Идентичан упитник прослеђен је електронском поштом у дневне боравке за особе са посебним потребама у Београду, Крагујевцу и Шапцу. Упитник је обухватио питања са ДА/НЕ одговорима, одговорима на заокруживање и дописивање, питања заснована на Ликертовој скали и место за коментар. Прегледано је 126 упитника попуњено од стране родитеља или старатеља. На основу старосне границе од 3 до 20 година у обзир је узето 76 упитника чији су резултати статистички обрађени у SPSS програму.
Резултати: Уочена је статистички значајна разлика имеђу деце са дијагнозом поремећаја аутистичног спектра и контролне групе са аспекта свакодневног одржавања оралне хигијене и посета стоматологу. Најизраженије разлике примећене су у оквиру сметњи приликом одржавања оралне хигијене, у степену узнемирености пре одласка код стоматолога, у потешкоћама приликом стоматолошких прегледа и интервенција као и у броју одбијених стоматолошких услуга.
Закључак: Примећено је да деца са дијагнозом поремећаја аутистичног спектра имају већи степен потешкоћа приликом свакодневног одржавања оралне хигијене и стоматолошких прегледа и интервенција. Број одбијених стоматолошких услуга већи је у деце са поремећајима аутистичног спектра. Резултати указују на значај информисаности стоматолога о поремећајима аутистичног спектра, као и о могућим потешкоћама ове групе пацијената.
Кључне речи: поремећаји аутистичног спектра, стоматолошка нега, упитник

ORAL HEALTH CARE IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Author: Uroš Josić, Jelena Bogojević
Menthor: Doc. dr Ivana Radović
Clinic for Paediatric and Preventive Dentistry, School of Dental Medicine, University of Belgrade

Introduction: Autism spectrum disorders are characterized by impaired social interaction, difficulties in communication, restricted interests and stereotyped behaviors. These features have the potential to make oral hygiene and dental appointments challenging.
The Aim: To investigate the differences between children with autism spectrum disorders and their typically developing peers in relation to aspects of oral hygiene and dental appointments.
Materials and Methods: 55-item questionnaire was distributed at the Clinic for Paediatric and Preventive Dentistry in Belgrade. Identical questionnaire was emailed to daycare centers for children with special needs in Belgrade, Kragujevac and Sabac. The questionnaire included YES/NO questions, multiple choice questions, open-ended questions, Likert-scale based questions and space to comment. 126 questionnaires completed by parents or guardians were reviewed. Total of 76 questionnaires were considered based on 3- to 20-year age limit and statistically analyzed in SPSS program.
Results: Statistically significant differences were found between children with autism spectrum disorders and their typically developing peers in relation to aspects of oral hygiene and dental appointments. The most significant differences concern: oral hygiene problems, level of anxiety prior to dental visit, complications during dental examinations and procedures and number of refused dental treatments.
Conclusion: Children with autism spectrum disorders face more difficulties concerning everyday oral hygiene and dental examinations and procedures in comparison to their typically developing peers. The number of refused dental treatments is higher among children with autism spectrum disorders. The results indicate the importance of the dentist’s awareness of the autism spectrum disorders and potential challenges among this group of patients.
Key words: autism spectrum disorders, oral health care, questionnaire

 

Konferencijа “Srbijа nа putu rаvnoprаvnosti i tolerаncije”

Promena veličine teksta

  • A  A  A  A  A  
«
»

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Štampanje stranice

Printanje stranice

Translate:

EnglishSerbian

Arhiva

 HomeMapa sajtaPristupačnost sajtaPojednostavljena verzija sajtaO udruženjuKontakt